VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Magické Bulharsko s. r. o., IČ: 07707363

se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10

Přejeme si, aby pro vás naše produkty byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro nákup přes webové rozhraní www.magicke-bulharsko.cz provozovaném právnickou osobou Magické Bulharsko s. r. o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 305931 (dále též jen jako „Prodávající“).

Právnická osoba Magické Bulharsko s. r. o. vyvíjí činnost pro poznání kultury, přírodních, historických a archeologických zajímavostech a památkách Bulharska. Tato celková činnost společnosti spočívá v:

A.   Cestovní agentura – zprostředkování služeb českých a bulharských cestovních kanceláří zaměřené na zájezdy do Bulharska;

B.   Vytváření a prodej elektronického obsahu o Bulharsku;

C.   Vytváření a prodej tištěných materiálů/knih o Bulharsku;

D.   Prodej bulharského vína značky Bulgariana.

Podle takto vyjmenovaných činnostech jsou strukturované a platí tyto všeobecné obchodní podmínky.

A.

1. Činnost cestovní agentury společnost provozuje výhradně prostřednictvím webových stránek www.magicke-bulharsko.cz

2. Pro účely těchto Podmínek je zájezd definován v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), jako soubor služeb cestovního ruchu podle Zákona, popř. i jednotlivé služby cestovního ruchu poskytované pořádající CK samostatně (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

3. Magické Bulharsko je, jakožto cestovní agentura, autorizovaným prodejcem Zájezdů vybraných cestovních kanceláří (dále jen „CK“), se kterými má uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení. Všechny CK, se kterými Magické Bulharsko spolupracuje, informovaly společnost Magické Bulharsko, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém a bulharském trhu již řadu let.

4. Nabídka veškerých Zájezdů společnosti Magické Bulharsko je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem nabízených Zájezdů. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění na webu. Magické Bulharsko nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých CK.

5. Pro každý Zájezd jsou uvedeny v českém jazyce další konkrétní podmínky příslušného pořadatele Zájezdu.

6. Magické Bulharsko si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené v uzavřené smlouvě o Zájezdu s příslušným pořadatelem Zájezdu.

7. Zájezd od společnosti Magické Bulharsko si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře se společností Magické Bulharskonebo pořádající CK smlouvu o Zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto Podmínek i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 2 těchto Podmínek (dále jen „Zákazník“).

2. Nákup digitálního obsahu, fyzických produktů a služeb probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.magicke-bulharsko.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“, dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat vám produkt přesně podle vaší objednávky a vy jako Kupující zaplatit za dodaný produkt dohodnutou cenu).

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

    I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
   II. Důležité pojmy (definice)
  III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  IV. Cena produktů a platba
   V. Dodací podmínky
  VI. Specifické podmínky
 VII. Odstoupení od kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění
  IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
   X. Závěrečná ustanovení

II. 

Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ. Prodávajícím je právnická osoba: Magické Bulharsko s. r. o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 305931. Prodávající není plátcem DPH.

Kontaktní telefon: +420 704 010 640. Adresa pro doručování elektronické pošty: mary@mariapetrova.cz.

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.magicke-bulharsko.cz uzavře s námi, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. OBCHODNÍ PARTNERY. Obchodními partnery se rozumí všechny fyzické nebo právnické osoby registrované na území České a Bulharské republiky, jejíchž služeb prodávající zprostředkovává, a které zajišťují pobyty, zájezdy nebo cestování do Bulharska. Jsou to převážně české a bulharské cestovní kanceláře, ubytovací zařízení nebo dopravní firmy.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Poskytuji stejná práva všem kupujícím, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou spotřebiteli.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.magicke-bulharsko.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si Kupující hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ.

A. Služby obchodních partnerů. Služby obchodních partnerů vždy souvisí s cestou do Bulharska nebo po Bulharsku. Taková služba může být poznávací zájezd, relaxační či zájmový pobyt, víkendový výlet, pobyt za účely team buildingu, pěší nebo kongresová turistika, návštěva folklórních festivalu či jiných kulturních akcí. U těchto služeb je vždy uveden konkrétní obchodní partner, podrobný popis, nutnou přípravu a konečnou cenu.

B. Digitální obsah. Na webovém rozhraní je uveden seznam nabízeného digitálního obsahu včetně popisu jeho hlavních vlastností a cena, co obsahuje, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

C. Tištěné materiály/knihy. Na webovém rozhraní je uveden seznam nabízených knih či jiných tištěných materiálech a je umožněno kupujícímu prohlížení aktuálních položek včetně uvedených cen a objednání vybraných položek. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou k dispozici tyto fyzické produkty, a kupující je zřetelně informován o jejích počtu.

D. Bulharská vína značky BULGARIANA. Prezentace kvalitního bulharského vína značky BULGARIANA je umístěna na webu www.bulharske-dobroty.cz, kde je tematicky vhodnější prostředí, samotný prodej vín však se uskutečňuje přes webové rozhraní www.magicke-bulharsko.cz. Kupujícímu je umožněn výběr a objednání vybraných položek. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou k dispozici tyto fyzické produkty. Kupujícímu je umožněn přehled o zbývajícího množství všech druhu vín.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Platí pro všechny nabízené produkty a služby. Pro objednání produktů přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném produktu (výběrem dané položky ve formuláři), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.

A.

1. Každý Zákazník může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy. Magické Bulharsko nemá v okamžiku přijetí objednávky informace o tom, zda je daný Zájezd volný či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně na základě zpětné vazby od pořadatele Zájezdu, příslušné CK.

2. Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u Zájezdů na poslední chvíli – „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny ze strany Magické Bulharsko či pořádající CK po obdržení objednávky.

3. Magické Bulharsko si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele Zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

4. Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany společnosti Magické Bulharsko řešeno následovně: Poté, co Zákazník v souladu s článkem III. 3. A-1. těchto Podmínek provede objednávku vybraného Zájezdu a Magické Bulharsko tuto objednávku obdrží, provede Magické Bulharsko rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné CK a Magické Bulharsko. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací Magické Bulharsko neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

5. Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována pořádající CK, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek:

Ze strany společnosti Magické Bulharsko je Zákazníkovi předán buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a pořádající CK, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu dle článku IV. 6. A-4. těchto Podmínek. Smlouva spolu s pokyny a těmito Podmínkami je Zákazníkovi zaslána e-mailem nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady Magické Bulharsko.

Magické Bulharsko rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude-li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni dle článku III. 3. A-6 těchto Podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.

Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti Magické Bulharsko, a to i elektronickou formou. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a Magické Bulharsko není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany CK může dojít např. ke stornu rezervace nebo Zájezdu)

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti Magické Bulharsko, resp. pořádající CK. Není-li Smlouva potvrzena, uplatní se úprava uvedená v článku IV. 6. A-4. těchto Podmínek.

7. Odchylně od článku III. 3. A-6. těchto Podmínek u vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti Magické Bulharsko, resp. pořádající CK, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě – potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

8. Před uzavřením Smlouvy je na žádost Zákazníka společnost Magické Bulharsko povinna předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK, která je pořadatelem Zájezdu.

9. Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za „Dítě“ je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů pořadatele Zájezdů či zahraničních dodavatelů.

10. Zákazník si je vědom toho, že pořádající CK může využívat služeb obchodních partnerů, tzn. že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající CK, kterým může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

11. Zákazník je oprávněn Smlouvu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna je vůči společnosti Magické Bulharsko, resp. pořádající CK, účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením Zájezdu, jinak nemusí být postoupení pořadatelem Zájezdu akceptováno.

B-D. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím pro digitální obsah a fyzické produkty vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovým formuláři. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka a tyto VOP.  Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašleme.

IV.

Cena produktu a platba

1. CENA PRODUKTŮ. U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko pro objednání) je již konečnou cenou.

2. U fyzických produktů podle bodů CD, pokud způsob dodání není osobní odběr, vzniká související s nákupem náklad za poštovní či kurýrní dodací službu. V tom případě k ceně zboží se připočítává cena dodací služby a jejích součet tvoří konečnou cenu nákupu.

3. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

4. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.

Fyzické produkty podle bodů CD budou odeslány nejpozději následujícího pracovního dne po připsaní uhrazené částky na náš účet.

5. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu;
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního portálu.

Pro bezhotovostní platby platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro jsou platby napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s. r. o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s. r. o.

  • rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, mBank a další

Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

A.

1. Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o Zájezdu.

2. Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané obvykle více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník obvykle 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak obvykle jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě.

3. Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané obvykle méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši, a to na účet Magické Bulharsko, případně po dohodě s Magické Bulharsko přímo na účet pořádající CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem či jiným způsobem dle dohody s Magické Bulharsko. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, Zájezdů a z jiných příčin, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu než ty uvedené v těchto Podmínkách.

4. Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že příslušný obchodní partner pořádající příslušný Zájezd rezervaci nepotvrdí (viz článek III. 3. A-5. těchto Podmínek). V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.

5. Je-li Magické Bulharsko nebo příslušný obchodní partner nucen z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě 5 (pěti) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

6. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s Magické Bulharsko a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

7. Výše uvedené platební podmínky dle článku IV.6. těchto Podmínek neplatí, pokud Zákazník po dohodě s Magické Bulharsko platí cenu za Zájezd přímo CK. V tom případě platí platební podmínky pořádající CK, jsou-li v rozporu s článkem IV.6. těchto Podmínek.

B-D. Kupní cena digitálních a fyzických produktů je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury). Datum splatnosti je uvedené v zálohové faktuře. Není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Takto uhrazená částka je zálohou na kupní cenu ve výši 100 % kupní ceny. Pak vám vystavíme účetní doklad o přijaté platbě a spolu s dodáním zboží tak obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Žádný z produktů není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V případě prodlení s úhradou kupní ceny, kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu.

V.

Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU.

1.1. DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU.

1.1.1. Digitální obsah ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

1.1.2. Při dodání digitálního produktu (bod B) si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mne prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

1.2. DODÁNÍ FYZICKÝCH PRODUKTŮ.

C. Tištěné fyzické produkty prodávající doručí prostřednictvím přepravce (DPD nebo Česká pošta).

D. Způsob doručení vína zpravidla je osobní odběr z nejbližší kamenné prodejny, kde je k dispozici. V případě, že je doručení domluveno jiným způsobem a je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.2.1. Pro CD platí, že je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím při objednání, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

1.2.2. Platí pro CD. V případě, že z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. s jiným způsobem doručení.

1.2.3. Platí pro CD. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty u digitálního obsahu a fyzických produktů závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději následující pracovní den poté, kdy bude platba připsána na účet prodávajícího. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

U fyzických produktů podle bodů CD se dodací lhůta po připsání platby na účet prodávajícího dále odvíjí od expediční lhůty přepravce, která je za normálních okolností do 24 hodin od obdržení zboží.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU.

DIGITÁLNÍ OBSAH. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním.

FYZICKÉ PRODUKTY. Náklady na dopravu se různí podle vybraného dopravce:

Pro tištěné materiály/knihy:

Česká pošta – 79 Kč při platbě kartou nebo 99 Kč při doručení dobírkou;

DPD – 115 Kč při platbě kartou i při doručení dobírkou.

Pro přepravu vína je doporučený způsob dodání osobní odběr. V případě jiného způsobu dodání se náklady odvíjí od množství objednaného vína a jejích výše je od 200 Kč.

VI.

Specifické podmínky

A. Cestovní doklady

Činnost cestovní agentury Magické Bulharsko je zaměřená výhradně na cestování do Bulharska, stát EU. Tato cesta a pobyt v Bulharsku nevyžadují cestovní pas a může být použít český doklad totožnosti, ledaže společnost, která zajišťuje leteckou dopravu má jiné požadavky, obzvlášť pokud let není přímý. Magické Bulharsko nenese odpovědnost za nemožnost použít český občanský průkaz v takových případech.

U zájezdů na motorkách nebo auty se vyžaduje řidičský průkaz odpovídající kategorie a platnosti.

B. Zabezpečení funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských prav

1. Digitální obsah zasíláme pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf.  Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty jsou informačním materiálem.

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

A. Předmětem kupní smlouvy zájezd do Bulharska.

1.  Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného CK od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti pořádající CK vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné CK odstupné stanovené níže:

(a) po uzavření Smlouvy o Zájezdu, jehož pořadatelem je CK, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané CK.

Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany pořádající CK z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.

V případě přeplatku klienta, nebo v případě storna zájezdu vyvíjí společnost Magické Bulharsko maximální snahu o navrácení finančních prostředků klientovi v co nejkratším možném termínu. Z procesních důvodů, z důvodu potřeby časového prostoru na vrácení peněz od pořádající CK apod. se může lhůta vrácení protáhnout.

2. Odstoupení od Smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno na e-mailovou adresu mary@mariapetrova.cz v pracovní době od pondělí do pátku 9-17 hod. a současně zasláno na e-mailovou adresu, či faxové číslo pořádající CK na kontakty uvedené ve Smlouvě.

3. Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení pořadateli Zájezdu, tj. doručení do CK, proto je třeba vzít v potaz pracovní dobu kanceláře pořadatele Zájezdu.

4. Magické Bulharsko si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:

(a) Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo

(b) Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu; nebo

(c) Zákazník v minulosti bezdůvodně nezaplatil zálohu nebo celou částku za objednaný Zájezd v souladu s článkem IV. těchto Podmínek; nebo

(d) Zákazník v minulosti nezaslal podepsanou Smlouvu o zájezdu v souladu s články III. 3. A-5. a III. 3. A-6. těchto Podmínek.

B. Předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu.

1. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

2. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

3. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost.

C a D. Předmětem kupní smlouvy dodání fyzických produktů.

1. Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhrání magicke-bulharsko.cz dle čl. III těchto podmínek do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání e-mailem.

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (čl. 8.1. těchto obchodních podmínek).

4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

5. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží a v případě, že je zboží v neporušeném stavu.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

11. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady.

C a D. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění u tištěných knih se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Ustanovení článku B-2. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

5. Je-li vadné plnění podstatný porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:

a)   na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku B-7. VOP.

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7. Nemá-li zboží vlastnosti dle článku C-D-2. VOP má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.

8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“) oznámením na jeho elektronické adrese mary@mariapetrova.cz a další postup uplatnění práva z vadného plnění se dodatečně domluví.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

10. Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží.

11. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

12. Pokud je zboží z obchodu magicke-bulharsko.cz ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravců a zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, prodávající doporučuje, aby kupující postupoval následovně:

Prohlédl zásilku před dopravcem.

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky.

V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese mary@mariapetrova.cz. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést „Stížnost na přepravu“, dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese mary@mariapetrova.cz.

2. Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

4. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 10.4.2019.

 

Nic nám neudělá větší radost než vaše dotazy, podněty, nápady. Váš zájem je potěšení pro nás.

Pro kontakt: (+420) 704 010 640 nebo na mary@mariapetrova.cz