Všeobecné obchodní podmínky CK Into the wild

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO REZERVACI, ÚČAST A ZRUŠENÍ ÚČASTI V PROGRAMECH CK INTO THE WILD


Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy za turistický program s celkovou cenou a prostřednictvím rezervace přes web nebo podpisem smlouvy s nimi uživatel souhlasí.


1.   INTO THE WILD s.r.o.

1. 1. Into the Wild s. r. o. je bulharská registrovaná cestovní kancelář s licenčním číslem: PK-01-7710 a s povinným pojištěním odpovědnosti cestovní kanceláře pod číslem 20018009/13061910000169 v bulharské společnosti Lev Ins a. s. IČO: 204321817, DIČ: BG204321817, adresa sídla: Bulharsko, 4700 Smlojan, ul. Stanevska 54.

1. 2. Předmětem těchto Všeobecných podmínek je poskytnutí organizovaného zájezdu společností Into the Wild s. r. o. (dále jen „touroperátor“) s celkovou cenou pro zákazníka proti platbě spotřebitelem.

1. 3. „Spotřebitelem organizovaného individuálního nebo skupinového cestování s celkovými náklady“ je osoba:

    a) která uzavírá smlouvu na turistický výlet za celkovou cenu, nebo

    b) který souhlasí s uzavřením smlouvy o zájezdu za celkovou cenu, nebo

    c) jejichž jménem a/nebo ve prospěch které byla uzavřena nebo dohodnuta smlouva o zájezdu, nebo

    d) ve prospěch které jsou převedeny celkové náklady na turistický výlet.

2.   REZERVACE PROGRAMŮ CK INTO THE WILD s.r.o.

2. 1. Rezervace účasti v programech Into the Wild pro Českou republiku na základě smlouvy s CA Magické Bulharsko s. r. o. jsou prováděny online prostřednictvím objednávkovém formuláří žádosti pro každou exkurzi zveřejněnou na webových stránkách www.magicke-bulharsko.cz nebo postupem domluveném telefonicky na kontaktní číslo: 704010640 nebo e-mailem na mary@magicke-bulharsko.cz.

2. 2. Po obdržení žádosti o rezervace a potvrzení termínu zahrnuje tým Into the Wild účastníka na seznamu exkurzí. Pozor! Toto je pouze rezervace a nezaručuje vaši účast na zájezd. Každá rezervace je platná až po podpisu smlouvy a uhrazení exkurze.

2. 3. Před provedením rezervace by se měl každý účastník seznámit s těmito podmínkami. Při rezervaci programu se předpokládá, že účastník je obeznámen s podmínkami a souhlasí s nimi.

2. 4. Rezervace se stává platnou a vaše místo v cestě, kterou si vyberete, je zaručeno po zaplacení 50 % ceny cesty nebo po zaplacení celé částky za cestu (viz bod 4).

3.  VÍZA A OSOBNÍ DOKUMENTY

3. 1. Cestovní kancelář je povinna poskytnout uživateli informace o osobních dokladech požadovaných během cesty v souladu s právními předpisy příslušné země, ve které se bude exkurze konat.

3. 1. Cestovní kancelář viza nezaručuje. Udělování víz pro danou zemi spádá jedině do kompetenci konzulátu dané země. V případě odmítnutí konzulátem budou poplatky zaplacené uživatelem za přípravu víza zadrženy v souladu s požadavky konzulátu, pokud neexistují žádné další požadavky, jako je placené ubytování za první noc.

4.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1. Ceny zájezdů CK Into the Wild jsou na webu www.magicke-bulharsko.cz uvedeny v českých korunách. Magické Bulharsko je hradí Into the Wild v bulharských leva (BGN).

4. 2. Všechny platby jsou dále prováděny v BGN bankovním převodem na účet touroperátora.

4. 3. Záloha. V prodejním formulářu, na který je zákazník přesměrován pro zaplacení zájezdu, je možnost zaplatit zájezd na dvě splátky. Záloha (1. splátka) činí 50 % z celkové ceny zájezdu a je splátná do 5 pracovních dnů ode dne rezervace exkurze, pokud není v programu uvedeno jinak.

4. 4. Konečná platba.

4. 4. 1. Víkendové programy v Bulharsku a zahraničí s délkou do 3 dnů musí být uhrazená do 14 dnů před počátkém programu. 

4. 4. 2. Programy v Bulharsku s délkou víc než 3 dní musí být uhrazená do 21 dnů před počátkém programu. 

4. 4. 3. Cesty v zahraničí. 

4. 4. 3. 1. Pro zájezdy autokarem 30 kalendářních dnů před datem odjezdu, pokud není uvedeno jinak.

4. 4. 3. 2. Pro zájezdy letadlem 60 kalendářních dnů před datem odletu, není-li uvedeno jinak.

4. 5. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zvýšit náklady na cestu do zahraničí, pokud se cena dopravních nákladů, výše poplatků souvisejících s cestou, jako jsou letiště, přístavy a další poplatky, zvýší po uzavřením smlouvy před začátkem cesty a pokud se změní směnný kurz od okamžiku uzavření smlouvy do data zahájení cesty. Změna se počítá na základě aktuálního stanovení BNB pro příslušnou měnu k určitému datu změny. I za výše uvedených okolností není touroperátor oprávněn zvýšit cenu po 20 dnech před zahájením cesty.

4. 6. V případech, kdy má touroperátor právo zvýšit cenu zájezdu o více než 5 % ze stejných důvodů uvedených v bodě 4. 5., cestovní agentura je povinná o změně informovat uživatele do dvou dnů od jejího vzniku, nejpozději však do 20 dnů před začátkem cesty. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez dlužné sankce nebo náhrady, v takovém případě je povinen oznámit své rozhodnutí cestovní agentury nejpozději do tří dnů od obdržení oznámení. V případě, že přijme navrhovanou zvýšenou cenu, strany se zavazují uzavřít dodatečnou písemnou dohodu k smlouvě o zájezdu v souvislosti se změnou ceny balíčku.

4. 7. Ke každém programu je výslovně popsáno, co cena zahrnuje. Všechny výdaje, které nejsou výslovně uvedeny v části Cena zahrnuje, jsou považovány za osobní výdaje a nejsou zahrnuty v ceně balíčku.

4. 8. V případě když společnost Into the Wild poskytuje informace o cenách služeb, které NEJSOU zahrnuty v celkové ceně balíčku (např. ceny vstupů do muzeí, další výlety nebo jídlo), je třeba mít na paměti, že tyto ceny jsou informativní a společnost nezaručuje jejich přesností.

4. 8. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo poskytovat slevy svým zákazníkům podle svého uvážení.

5.  ZRUŠENÍ ZÁJEZDU A STORNO POPLATKY

5. 1. V případě zrušení cesty do Bulharska 3 dny nebo méně od data cesty uživatelem, nemá uživatel právo na vracení peněz.

5. 2. V případě zrušení zahraničního zájezdu autokarem a ukončení smlouvy uživatelem, cestovní kanceláří náleží následující storno poplatky:

5. 2. 1. Víc než 30 kalendářních dnů před začátkem cesty – bez storno poplatku;

5. 2. 2. Od 29 do 20 kalendářních dnů před začátkem cesty – 50 %;

5. 2. 3. Od 19 do 10 kalendářních dnů před začátkem cesty – 75 % z celkové ceny organizovaného zájezdu;

5. 2. 4. Méně než 9 kalendářních dnů před začátkem cesty – 100 % z celkové ceny organizovaného zájezdu.

5. 3. V případě zrušení leteckého zájezdu a ukončení smlouvy uživatelem, cestovní kanceláří náleží následující storno poplatky:

5. 3. 1. Víc než 60 kalendářních dnů před začátkem cesty – bez storno poplatku;

5. 3. 2. Od 59 do 25 kalendářních dnů před začátkem cesty – 50 % z celkové ceny organizovaného zájezdu;

5. 3. 3. Méne než 24 kalendářních dnů před začátkem cesty – 100 % z celkové ceny organizovaného zájezdu;

5. 4. Přidělení práv.

5. 4. 1. Účastník má právo převést svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě, která splňuje všechny požadavky na cestu, přičemž je povinen o této skutečností informovat touroperátora ve lhůtách platné pro zrušení zájezdu, aniž by za to zaplatil pokutu dle této smlouvy, a společně s třetí osobou nese společnou a nerozdílnou odpovědnost za závazky ze smlouvy a hradí náklady na převod.

5. 4. 2. Po uplynutí stanovené lhůty za převod práv se platí smluvní pokuta v souladu se Všeobecnými podmínkami.

6.  ODPOVĚDNOSTI A REKLAMACE

6. 1. Cestovní kancelář ani cestovní agentura nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo nepřesné plnění této smlouvy a nepodléhá žádných sankcí, pokud je nedodržení podmínek této smlouvy z důvodů:

    a) účastník, včetně jeho nepřitomnost na určeném místě odjezdu a v určeném čase;

    b) jednání třetí strany, která nesouvisí s plněním smlouvy;

    c) vyšší moc – vyšší moc nepředvídatelně nebo nezvrátně zapřičinila událost mimořádné povahy, ke které došlo po uzavření smlouvy, což nemůže touroperátor a jeho dodavatelé v dobré víře při plnění svých povinností předvídat ani jim zabránit. Za nepřekonatelnou událost se považuje: zpoždění na hraničních přechodech, komplikované silniční podmínky, dopravní havarie a nehody, vč. stávky leteckých a trajektových společností, nejrůznější hraniční kontroly prováděné inspekčními orgány, které byly víc časově náročné než obvykle, odmítnutí lékařské pomoci turistovi ze skupiny, událost, která omezuje pohyb turistů do cílové turistické destinace a jiné mimořádné okolnosti. V těchto případech si touroperátor vyhrazuje právo provést změny programu a jednat podle konkrétní situace;

    d) u služeb zakoupených účastníkem samostatně na místě a nikoli prostřednictvím jeho zástupce;

    e) v případě ztráty osobních dokumentů ze strany účastníka může průvodce/řidič spolupracovat, aniž by porušil časový rozvrh plánovaného turistického programu. V případě zapomenutých věcí v hotelu všechny souvísející náklady (za telefon a další) hradí účastník.

    f) Cestovní kancelář neodpovídá za škody způsobené neplněním nebo nepřesným plněním smlouvy ze strany účastníka, včetně případů, kdy v důsledku zneužívání alkoholu nebo omamných látek brání provádění programu. Cestovní kancelář nenese odpovědnost, neposkytuje žádnou náhradu ani nepodléhá sankce, pokud z důvodu chuligánství ze strany účastníka turoperátor odmítl poskytování služeb nebo jej musel zcela odstranit z programu zájezdu. O takovéto případné údalostí se sepisuje protokol v přítonosti místních úředníků nebo jiní turisté.

6. 2. Všechny spory týkající se provádění této smlouvy se urovnávají vzájemnou dohodou stran. V případě, že nelze dosáhnout dohody, budou postoupeny příslušnému bulharskému soudu.

6. 3. V případě, že se během cesty zjistí skutečnosti o nesplnění nebo nepřesném splnění podmínek této smlouvy, je účastník povinen neprodleně informovat poskytovatele služeb na místě, jakož i neprodleně informovat touroperátora nebo jeho zástupce s ohledem na včasné přijetí opatření ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

6. 4. V případě, že stížnost není na místě uspokojena, je účastník oprávněn řádně podat stížnost obsahující podrobný popis skutečností a okolností souvisejících s neplněním do 14 (čtrnácti) dnů po ukončení turistické cesty, která je předmětem smlouvy. V případě, že je reklamace podána ústně, musí cestovní kancelář sestavit a spolu s účastníkem podepsat protokol o podané reklamaci.

6. 5. Cestovní kancelář je povinna se k reklamaci vyjádřit do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel cestovní kanceláře se nezabývá reklamací, která nebyla oznámena v souladu s čl. 6. 3.

7.  PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

7. 1. Práva a povinnosti TOUROPERÁTORA.

7. 1. 1. Provozovatel zájezdu je plně odpovědný za kvalitu všech turistických služeb zahrnutých do programu v souladu s podmínkami smlouvy.

7. 1. 2. Cestovní kancelář uzavřela pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. 97 odst. 1 obchodního zákona u Allianz s. r. o. Certifikát o pojištění naleznete na webových stránkách touroperátora.

7. 1. 3. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit uvedené hotely, stravovací zařízení nebo zábavu s ekvivalentem stejné kategorie do 2 dnů od okolností vyžadujících změnu, nejpozději však 10 dnů před cestou. Tato změna je považována za zanedbatelnou a zákazník není z tohoto důvodu oprávněn cestu zrušit.

7. 1. 4. V případě, že cestovní kancelář provede významnou změnu v některých základních ustanoveních cestovní smlouvy o zájezdu, musí o tom neprodleně informovat účastníka, nejpozději však 10 dní před začátkem cesty. Přijetí změn je potvrzeno dodatkem k smlouvě.

7. 1. 5. Cestovní kancelář má právo zvýšit dohodnutou celkovou cenu balíčku zájezdu nejpozději 20 (dvacet) dny před začátkem zájezdu a neprodleně informovat zákazníka o této změně v případě zvýšení:

7. 1. 5. 1. Přepravní náklady vč. paliva;

7. 1. 5. 2. Zvýšení výše poplatků spojených s používanými smluvními službami, jako jsou letiště, přístav a další poplatky;

7. 1. 5. 3. Změna směnného kurzu platného pro smlouvu v období mezi jejím uzavřením a datem odjezdu.

7. 1. 5. 4. Změna ceny menší než 5 % je považována za zanedbatelnou a není důvodem odmítnout účast v zájezdu.

7. 1. 6. Provozovatel zájezdu je povinen písemně informovat účastníka o změně celkové ceny do 2 dnů po okolnostech podle čl. 2. 1. 7. - neexistuje!

7. 1. 7. Cestovní kancelář je oprávněna zrušit zájezd, pokud počet přihlašenýcj účastníků nedosahuje požadovaný minimální počet nebo je-li zrušení způsobeno vyšší mocí. V takovém případě není cestovní kancelář odpovědná za neplnění smlouvy a vrátí uživateli veškeré částky zaplacené s výjimkou částky za skutečné náklady (storno poplatek za zrušení pojištění uzavřené jménem a na náklady uživatele, pokuta za vrácení letenky pro pravidelné lety v souladu s pravidly příslušné letecké společnosti, vízové poplatky a další požadované uživatelem a předem uhrazené dodatečné služby placené třetím stranám – dodavatelům touroperátora a podle pravidel těchto třetích stran jsou nevratné). Skutečně vzniklé náklady musí být potvrzeny řádně sestavenými dokumenty.

7. 1. 8. V případě stávky, zrušení letu nebo bankrotu letecké společnosti, jakož i nepřijetí minimálního počtu účastníků v rámci programu, na výslovnou žádost uživatele může cestovní kancelář nabídnout cestování s jinou leteckou společností nebo s menším počtem účastníků. V takovém případě uvede touroperátor cenu zájezdu platnou za změněných podmínek.

7. 1. 9. Cestovní kancelář nenese odpovědnost, nenahrazuje a neodškodňuje turisty, kteří odmítli využití určitých služeb nebo se dobrovolně odchýlili od programu, a proto vynechali jednu nebo více služeb podle původně dohodnutého programu. Cestovní kancelář nenahrazuje turistům náklady mimo balíček. Cestovní agentura nenese náklady spojené se spotřebou potravin a nápojů mimo standardní penzion uvedený ve smlouvě.

7. 1. 10. Odpovědnost touroperátora v případě nesprávného plnění této smlouvy je do výše rozdílu mezi cenou služby sjednané v této smlouvě a skutečně poskytnuté služby.

7. 1. 11. V případech, kdy je odpovědnost obchodních partnerů touroperátora za škody způsobené nedodržením služeb omezena mezinárodními smlouvami ratifikovanými, zveřejněnými ve státním věstníku (obdoba Sbírky zákonů) a platnými pro Bulharskou republiku, je odpovědnost touroperátora v rámci těchto limitů.

7. 1. 12. V případě, že uživatel neprovede platby ve stanovených lhůtách, má se za to, že si přeje ukončit smlouvu s odpovídajícími důsledky v souladu s ustanoveními bodu 5.

7. 1. 13. Spotřebitel má právo na náhradu škody rovnající se celé uhrazené částce v případě úplného porušení smlouvy ze strany touroperátora a jeho zaviněním.

7. 1. 14. Cestovní kancelář má právo kdykoli během cesty jednostranně odmítnout poskytnutí části služeb obsažených v balíčku bez zaplacení jakýchkoli pokut nebo náhrad v případě, že svým chováním účastník představuje vážné riziko pro bezpečnost nebo pohodlí ostatních účastníků, zaměstnanců nebo dodavatelů cestovní kanceláře nebo státním úředníkům v hostitelské zemi nebo pro úspěšně pokračování zájezdu. V takovém případě cestovní kancelář má nárok na náhradu za všechny škody, které ji svým chováním účastník způsobil.

7. 1. 15. Cestovní kancelář neodpovídá za pokuty a jiné sankce uvalené na účastníka oprávněnou osobou v hostitelské zemi za přestupky spáchané účastníkem, jako je vyhazování odpadu na neregulovaném místě, kouření na veřejném místě, obscénní vzhled a/nebo chování, nedodržování pravidel silničního provozu a pod.

7. 2. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

7. 2. 1. Účastník je povinen neprodleně informovat pořadatele zájezdu o změně adresy, čísla osobních dokladů nebo způsobu komunikace uvedených v této smlouvě.

7. 2. 2. Účastník je povinen zaplatit v plné výši a ve stanovených ve Smlouvě lhůtách cenu turistických služeb.

7. 2. 3. Uživatel je povinen dodržovat zákony země, do které cestuje.

7. 2. 4. Uživatel, který hodlá cestovat a pobývat v zemích s vyšším rizikem infekčních chorob, musí podstoupit odpovídající profylaxi podle mezinárodních lékařských požadavků.

7. 2. 5. Uživatel je povinen poskytnout potřebné osobní doklady s příslušnou platností pro cesty do zahraničí – průkaz totožnosti s dobou platnosti do konce cesty nebo mezinárodní pas s platností 6 měsíců po ukonční cesty.

7. 2. 6. Pro dětí mladších 18 let, které cestují samy nebo s jedním z rodičů – kromě povinného průkazu totožnosti se vyžaduje notářsky ověřené prohlášení jednoho nebo obou rodičů, že souhlasí s cestováním do zahraničí, včetně telefonický kontakt notáře. Během cesty musí být k dispozici původní prohlášení a 2 kopie.

7. 2. 7. V případě změny ceny zájezdu nebo v případě změny některého z hlavních bodů smlouvy má účastník právo tyto změny přijmout nebo zrušit následujícím způsobem:

7. 2. 7. 1. Přijme změnu celkové ceny, zaplatí dlužný rozdíl a podepiše dodatek k smlouvě.

7. 2. 7. 2. Odmítnout bez postihu nebo náhrady, pokud zvýšení celkové ceny je více než 5 %.

V případech dle bodu 7. 2. 7. účastník uvědomí cestovní kancelář nebo cestovní agenturu o svém rozhodnutí do tří dnů od obdržení oznámení, nejpozději však do 7 dnů před začátkem cesty. V případě, že účastník neinformoval touroperátora ve stanovené lhůtě, má se za to, že změnu přijal.

7. 2. 8. V případě bodu 7. 2. 7. 2. účastník má právo zvolit jednu z následujících možností:

    – další cesta stejné nebo vyšší kvality;

    – další cesta s nižšími celkovými náklady, v takovém případě cestovní kancelář mu vrátí rozdíl v ceně mezi zrušenou a nabízenou cestou, nebo

    – nezvolit další cestu, tím mu bude vrácena částka zaplacená na základě smlouvy do 7 dnů ode dne písemného oznámení o odmítnutí.

7. 2. 9. Uživatel je oprávněn obdržet náhradu škody v prokázaném rozsahu způsobené touroperátorem zaviněny nedodržením programu turistické cesty, s výjimkou případů, kdy je to způsobeno:

7. 2. 9. 1. Činnosti třetí strany nesouvisející s plněním smlouvy, které nelze předvídat nebo jim nelze zabránit;

7. 2. 9. 2. Vyšší moc nebo událost, kterou cestovní kancelář nemůže předvídat ani se jí vyhnout.

7. 2. 10. V případě, že uživatel dobrovolně nedokončí svou cestu, veškeré dodatečné náklady, včetně dopravy, si platí sám. V takovém případě nemá uživatel nárok na vrácení části ceny požadovaných, ale nevyužitých služeb.

7. 2. 11. Uživatel má právo převést své právo na cestu na třetí osobu, která splňuje všechny cestovní požadavky ve lhůtách popsaných v oddíl 5.

7. 2. 12. Uživatel je povinen přesně dodržovat ohlášené počáteční časy odjezdu a vystupovat ve stavu a vzhledu, který mu umožní účastnit se zájezdu a který nezpůsobuje nepohodlí ostatním účastníkům, zaměstnancům cestovní kanceláře a jejím dodavatelům. V případě, že z uvedených důvodů pro turisty nebo pro cestovní kanceláře vzniknou dodatečné náklady, nese je plně uživatel.

7. 2. 13. Uživatel je povinen poskytnout pořadateli zájezdu písemné informace o svém zdravotním stavu v případě, že trpí chronickými nebo vrozenými chorobami, které by mohly ohrozit jeho život během cesty. V případě nehody související s chronickým nebo vrozeným onemocněním Uživatele, o kterém nebyl cestovní operátor popsaným způsobem informován, nejsou cestovní kancelář ani její dodavatel odpovědní.

8.  PRAVIDLA PRO ZMĚNU A UKONČENÍ SMLOUVY

8. 1. Každá ze stran má právo požádat o změnu nebo vypovědět Smlouvu v souvislosti s podstatnými změnami okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena. Strana žádající o změnu musí prokázat podstatné změny okolností vyžadujících požadovanou změnu.

8. 2. Všechny dohody mezi stranami, které mění nebo ukončují smlouvu o zájezdu, musí být uzavřeny písemně.

9.  DALŠÍ PODMÍNKY

9. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vypracovány v souladu se zákonem o cestovním ruchu a bulharskou legislativou.

9. 2. Všechny písemné změny mezi stranami se považují za nedílnou součástí smlouvy.

9. 3. Všechny spory týkající se provádění smlouvy o zájezdu budou řešeny vzájemnou dohodou smluvních stran. V případě, že nebudou souhlasit, budou spory mezi stranami urovnány příslušným bulharským soudem.

9. 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu Into the Wild s. r. o.


Ochrana osobních údajů