Expedice 1. podrobně – supy, orli v Rodopech

Nejvhodnější období: květen, červen, červenec.

Termíny

24.-31. května 2020

Cena od € 870/ osobu, popis


Počet účastníků ve skupině – 5 až 15

Délka pobytu – 8 dní

Přílet a odlet – SofiePrůběh expedice


Den 1.

Přílet do Sofie, Rilský klášter a přesun do Melnika


Transfer ze Sofie bude trvat asi 3 hodiny. 

Cestou do Melnika navštívíme věhlasný Rilský klášter. Byl postaven již v 10. století a je zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Klášter je považován za jednu z nejvýznamnějších kulturních památek, a to nejen v Bulharsku, ale i v celé jižní Evropy.

Pak pojedeme do města Melnik, kde se ubytujeme na jednu noc. Melnik je vlastně město-skanzen, kde lidé žijí jako před mnoha lety. Má bohatou historii, vyznačuje se starobylou architekturou a bylo svědkem dávných událostí spojených s Thráky, Římany a Byzantinci.

 Melnik je známý svými pozoruhodnými pískovcovými pyramidami, které vznikly v důsledku neobvyklé formy eroze. 


Na cestě do Melnika uděláme několik zastávek na pozorování ptáků v blízkosti řeky Struma a Kresnenského průsmyku. Část tohoto průsmyku je chráněným územím, které bylo prohlášené za významné z hlediska ornitologie.


Den 2.

Transfer z Melnika do Rodop a vesnice Trigrad


Po snídani nás čeká tříhodinový transfer. Cestou navštívíme rezervace Oreljak a Popovi livadi, které jsou zvláště bohaté na různé druhy motýlů a kvetoucích orchidejí – v závislosti na ročním období.

Druhy ptáků, které tam lze pozorovat: sedmihlásek šedý (Iduna pallida), dudek chocholatý (Upupa epops), krutihlav obecný (Jynx torquilla), čáp bílý (Ciconia ciconia), vlha pestrá (Merops apiaster), mandelík hajní (Coracias garrulus), káně bělochvosté (Buteo Rufinus), skřivan lesní (Lullula arborea), strnad cvrčivý (Emberiza cirlus), strnad zahradní (Emberiza hortulana), skalník zpěvný (Monticola saxatilis), sýkora parukářka (Lophophanes cristatus), linduška horská (Anthus spinoletta).


V pozdním odpoledni dorazíme do vesničky Trigrad, která se nachází v bezprostřední blízkosti mimořádně krásného Trigradského průsmyku. V Trigradu žije etnická skupina Pomaků. Jedná se o muslimy slovanského původu, kteří mají bohatou a zajímavou kulturu a jsou pevně spjati s Bulharskem. Někteří z nich slaví křesťanské svátky a kostel i mešita stojí v obci vedle sebe.

Přenocování ve vesnici Trigrad. Ubytujeme se v místním hotelu s nádhernou polohou v klidné a odlehlé oblasti.


Den 3.

Trigradská rokle a jeskyně Ďábelské hrdlo


Po snídani se vydáme na cestu nádhernou Trigradskou rokli. Úchvatné jsou především vysoké skály tyčící se nad roklí a hluboké skalnaté údolí pod úrovní silnice, kterým protéká říčka Trigrad. Podivné kmeny místního druhu borovice (Pinus nigra) rostou přímo ze skal. 

Rokle uchvacuje svojí krásou, kterou lze slovy jen obtížně vylíčit. Je to neobvyklé místo, obklopené jeskyněmi a zvukově podmalované nedalekými vodopády. Krásu této rokle je třeba vidět na vlastní oči. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 1200 m.

Při troše štěstí zde máme možnost sledovat krásného ptáka zedníčka skalního (Tichodroma muraria), který svým letem připomíná velkého motýla. Mezi další druhy ptáků, které lze na tomto místě pozorovat, patří rorýs šedohnědý (Apus pallidus), břehule skalní (vlaštovka pohorská) (Ptyonoprogne rupestris), vlaštovka skalní (Cecropis daurica), skorec vodní (Cinclus cinclus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros) a kos horský (Turdus torquatus). Při troše štěstí zahlédneme i ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes).

Vrchol Orlí hnízdo a jeskyně Ďábelské hrdlo

Procházkou nádhernou roklí se dostaneme k jeskyni Ďábelské hrdlo. Jeskyně je silně spjata s thráckou mytologií. Odpradávna se k ní váže legenda o mýtickém Thráku Orpheovi, který sestoupil do podzemního království boha Hádese právě přes tuto jeskyni, aby našel svoji milovanou Eurydicu.


Po návštěvě jeskyně uděláme krátkou přestávku na oběd v nedaleké chýši, kde ochutnáme místního pstruha.


V závislosti na povětrnostních podmínkách a zbývajícím čase budeme mít dvě možnosti, jak strávit zbytek dne:

1. Transfer do nedaleké vesnice Jagodina.
Z Jagodiny budeme mít asi 1:45 hodiny chůze do tzv. Orlího oka. Nachází se v nadmořské výšce 1500 m. Je to místo nad proslulou Bujnovskou roklí, ze které se naskýtá fantastický panoramatický výhled. Můžeme odtud pod sebou vidět hlubokou rokli. Výškový rozdíl je 680 m, což je téměř dvojnásobek výšky Eiffelovy věže.

2. Pomalu se vrátíme do našeho hotelu, který se nachází u silničky vedoucí k hranici s Řeckem.
Podnikneme nenáročnou relaxační procházku až téměř na hranici, při níž můžeme obdivovat divukrásnou přírodu. Procházka nám také umožní další pozorování ptáků.
Přenocování ve vesnici Trigrad.


Den 4.

Cesta ze západních do východních Rodop


Na této cestě pojedeme nádhernou horskou krajinou k naší další základně, která se nachází u řeky Ardy, kde zůstaneme tři noci. Cesta se vine přes centrální Rodopy a míjí ledové horské potoky a krásná zalesněná údolí. Se snižující se nadmořskou výškou jehličnaté lesy ustupují a přecházejí do listnatých lesů a mírně zvlněných křovinatých svahů východních Rodop.

Východní část Rodop se nápadně liší od té západní. Je sopečného původu a vyznačuje se hlubokými úžlabinami. V této části nejsou žádné rozsáhlé jehličnaté lesy ani řídké listnaté háje. Převládají keře a travnatá vegetace. Pokud se týče ptactva, otevírá se před námi svět velkých dravců!

Během transferu si prohlédneme tzv. Čertův most, postavený v letech 1515 a 1518. Čertův most patří k nejpozoruhodnějším z tzv. hrbatých mostů přes řeku Ardu.

Toho místo má zvláštní, mystický charakter a váže se k němu mnoho různých legend. Některé z nich vyprávějí o tom, jak byl most postaven, a jiné o tom, jak a proč byl nazván Čertův most. Tajemství spočívá v tom, že ďábel se zjevuje pouze tehdy, když se slunce během dne dostane do polohy, ve které most a sluneční odraz na vodní hladině zcela splývají.


Během transferu uděláme také několik zastávek na pozorování různých druhů ptáků, mezi které patří čáp černý (Ciconia nigra), čáp bílý (Ciconia ciconia), vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis), ťuhýk menší (Lanius minor), vlaštovka skalní (Cecropis daurica), výreček malý (Otus scops) a další.


V pozdním odpoledni se dostaneme do východních Rodop. Naše základna se nachází v odlehlé oblasti u řeky Ardy, v samém lůně přírody. Zde uspořádáme piknik.

Přenocování v Krumovgradu – na řece Arda.


Den 5.

Sopečná oblast Studen Kladenec a krmení supů
u Madžarova


Ráno se přesuneme do Madžarova a jeho okolí v údolí řeky Ardy.
Základna na krmení supů kolem Madžarova nám umožní pozorovat 3 ze 4 druhů supů vyskytujících se v Evropě – jedná se o supa bělohlavého (Gyps fulvus), supa hnědého (Aegypius monachus) a supa mrchožravého (Neophron percnopterus).
Doufáme, že budeme mít rovněž možnost spatřit většinu dravých ptáků žijících v této oblasti, mezi které patří orel skalní (Aquila chrysaetos), orel královský (Aquila heliaca), orel křiklavý (Clanga pomarina), orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus), orel nejmenší (Aquila pennata), káně bělochvosté (Buteo rufinus), jakož i některé menší druhy ptáků, jako jsou rorýs šedohnědý (Apus pallidus), brhlík skalní (Sitta neumayer), skalník zpěvný (Monticola saxatilis), skalník modrý (Monticola solitarius), mandelík hajní (Coracias garrulus), vlha pestrá (Merops apiaster), vlaštovka skalní (Cecropis daurica), Cecropis daurica, ťuhýk běločelý (Lanius nubicus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), ťuhýk rudohlavý (Lanius senator), strnad cvrčivý (Emberiza cirlus), strnad černohlavý (Emberiza melanocephala), strnad zahradní (Emberiza hortulana) a pěnice vousatá (Sylvia cantillans).


Odpoledne navštívíme vesnici Studen Kladenec. Krajina je velmi zvláštní a místy se podobá povrchu Měsíce. Územím protéká řeka Arda. Ocitneme se v opravdovém kráteru nečinné sopky – vše kolem nás je pokryto čedičem. Místy rostou husté keře a řídká travnatá vegetace. Supi a černí čápi krouží vysoko nad našimi hlavami a pohled na ně je tak velkolepý, že nám zůstane dlouho v paměti.

Lidé žijící ve vesnici rovněž patří do etnické skupiny Pomaků, muslimů slovanského původu. Uděláme si krátkou přestávku v místním domě, kde budeme mít oběd.

Přenocování v Krumovgradu – na řece Arda.

Přehrada Ivajlovgrad


Den 6.

Po stopách dávných Thráků


Dnes budeme kombinovat pozorování zajímavých druhů ptáků s návštěvami některých mystických míst v této oblasti, která souvisejí s thráckou civilizací.


Perperikon

První místo, které navštívíme, je starobylé město Perperikon. Starověký archeologický areál Perperikon je jednou z nejstarších monumentálních megalitických staveb vytesaných do skal. Historie megalitické osady Perperikon sahá až do roku 8000 př. n. l. a po dobu thrácké civilizace byla pravděpodobně královskou rezidencí thráckého kmene Besi. Má se za to, že ve městě se nacházel světově proslulý chrám boha Dionýsose. Nedávné archeologické studie jasně dokazují, že chrám se nacházel přesně v Perperikonu, a podle legendy byla z oltáře tohoto chrámu učiněna dvě důležitá proroctví. První z nich předpovídalo slávu Alexandra Makedonského a jeho dobytí světa.  Druhé proroctví, vyřčené o několik století později, předpovědělo moc a vládnutí prvního římského císaře – Gaia Julia Caesara Augusta.

Jedním z nejznámějších legendárních Thráků byl pěvec Orfeus. Hrál na svou lyru s takovým procítěním, že i divoká zvířata a stromy byly fascinovány jeho hudbou. Orfeus byl nazýván „otcem písní“.

Slavná věž Perpereku v levém horním rohu

Předpokládá se, že národní zvyk Kukeri má své kořeny v dobách Dionýse a je svátkem smrti a znovuzrození, který byl praktikován ještě v roce 1600 př. n. l. Účinkující se oblékají jako rohaté kozy zdobené břečťanem a korálky. Podle mýtu jsou kůže z obětovaných koz.


Tatul

Tento den navštívíme další památku, která je spojena s Orfeem. Jedná se o thráckou svatyni u Tatulu v regionu Momčilgradu. Jedná se o jednu z nejpůsobivějších megalitických památek na území Bulharska, která nemá obdoby ani ve světovém měřítku.

Vrchol svatyně, která má formu masivní skalní stavby, je tvořen komolým jehlanem. Svatyně pochází z konce 5. a počátku 4. století před naším letopočtem. Podle historiků, kteří se zabývají sarkofágy, jsou komolý jehlan a boční komora důkazem toho, že jsou zde pohřbeni Orfeus a thrácký král Resus, který podle mýtů vládl v jižní části Rodop a bojoval v legendární trojské válce.


Po návštěvě těchto mystických míst zamíříme k naší základně. Bude to naše poslední noc v této oblasti.

Přenocování v Krumovgradu – na řece Arda.


Den 7.

Cesta do města-skanzenu Koprivštica


Koprivštica

Po snídani se vydáme do historického města Koprivštica, které se nachází v centrálním Bulharsku. Město je proslulé svými krásnými domy z 19. století a svou původní zachovalou architekturou. Velká část domů je prohlášená za kulturní památku. Koprivštica je úzce spjata s bulharskou obrozeneckou historií a bojem za osvobození od turecké nadvlády.

Tady budeme mít možnost ochutnat tradiční bulharskou kuchyni a sledovat tradiční bulharský tanec choro.


Než se z Rodop vydáme do Koprivštice, navštívíme vesnici Levka, kde se budeme snažit zahlédnout vzácného a majestátního orla královského (Aquila heliaca). V této oblasti budeme také hledat bělořita plavého (Oenanthe isabellina) a sedmihláska olivového (Hippolais olivetorum). V kopcovité krajině s nízkou vegetací můžeme pozorovat i roztomilého sysla (Spermophilus citellus).

Přenocování v Koprivštici.


Den 8.

Transfer do Sofie a odlet


Sofie

Po snídani se vydáme do hlavního města Sofie, transfer je dlouhý asi 100 km. Sofia se stala hlavním městem Bulharska v roce 1879, přičemž je to ale město s pradávnou historií. Je prokázáno, že Sofia byla obývána již před 7000 lety a na různých místech tohoto města můžeme dodnes vidět dobře zachovalé pozůstatky thrácké a římské minulosti. Během thrácké a později římské éry byla Sofia známá jako Serdika, v polovině 6. století ji Byzantinci přejmenovali na Triadica a od 9. století během prvního bulharského carství přijala slovanské jméno Sredec. Relativně krátký transfer nám umožní rychle dojet do Sofie a prohlédnout si všechny hlavní památky města.


Některá z míst, která v Sofii navštívíme:

Alexander Nevski – jedna z největších pravoslavných katedrál na světě.

Archeologické muzeum – nejstarší muzeum v Bulharsku, kde byla během osmanské nadvlády mešita.
Uvidíme zde úžasné thrácké poklady.

Archeologický areál Serdika – pozůstatky starověkého římského města Serdika.

Národní divadlo Ivan Vazov, Rotunda Sv. Jiří – nejstarší dochovaná stavba v Sofii ze 4. století.

Carský palác – postaven v roce 1873, po osvobození se stal sídlem prvního monarchy Bulharska, knížete Alexandra Batenberga.

Další památky podle časových možností.


Dobrý život je většinou spjat s přírodou!


Opravdu doufáme, že jste si tuto cestu užívali, že byla pro vás obohacující a odnášíte si příjemné nezapomenutelné vzpomínky z Bulharska.

Bezpečnou cestu zpět domů, budeme se těšit na další společné zážitky!


1. Melnik 2. Trigrad 3. Madžarovo 4. Koprivštica


Potřebujete další informace? Jsme tu pro vás.Cesta k ostatním expedicím, račte: